Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van BorduurCompany
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Betaling
Artikel 13 - Klachtenregeling
Artikel 14 - Geschillen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met BorduurCompany;
Dag: kalenderdag;
Werkdag: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, uitgezonderd Belgische feestdagen;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of BorduurCompany in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door BorduurCompany georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en BorduurCompany gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van BorduurCompany

BorduurCompany, onderdeel van BorduurCompany BV (BE 1004 023 442). 

Adres: Sint-Elooiswinkelsestraat 75, 8800 Oekene (West-Vlaanderen), Belgie
Telephone number: +32 (0)477 50 30 26
E-mailadres: info@borduurcompany.eu

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BorduurCompany en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen BorduurCompany en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij BorduurCompany zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden, al dan niet elektronisch.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als BorduurCompany gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden BorduurCompany niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van aflevering;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen BorduurCompany de prijs garandeert;
de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; en
de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt BorduurCompany onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door BorduurCompany is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft BorduurCompany passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal BorduurCompany daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. BorduurCompany kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien BorduurCompany op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De consument dient na het bestellen van eventuele producten en/of diensten na te gaan of hetgene dat in het overzicht vermeld is klopt met hetgene dat de consument besteld heeft. Indien BorduurCompany niet binnen de 2 uur op de hoogte is gesteld van dergelijke fouten zal de bestelling geproduceerd worden volgens het vermelde in het overzicht van de bestelling.

Het voorbeeld van een geborduurde tekst, te vinden op elke productpagina, is enkel en alleen te gebruiken als een indicatie voor de werkelijke borduring. De eigenlijke kleuren evenals de lettertypes, verhoudingen of borduurrichting kunnen licht afwijken van het voorbeeld. Doch zal BorduurCompany zorgen dit zo trouw mogelijk weer te geven.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan BorduurCompany retourneren, conform de door BorduurCompany verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De consument is bij ontbinding van de overeenkomst verplicht om de betreffende producten binnen 14 dagen retour te sturen. Deze termijn gaat in op de dag dat de consument kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht op de door BorduurCompany aangegeven methode.

Het herroepingsrecht of retourrecht geldt enkel voor producten en/of diensten die niet voldoen aan het bepaalde in artikel 8.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal BorduurCompany dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door BorduurCompany of sluitend bewijs van complete terugzending overlegt kan worden.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:
a. die door BorduurCompany tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; en
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

Artikel 9 - De prijs

BorduurCompany is vrij om eventuele prijsveranderingen door te voeren, zonder informatie deze mee te geven aan de consument.
De in het aanbod van producten en/of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

BorduurCompany staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat BorduurCompany er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door BorduurCompany, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover BorduurCompany kan doen gelden.

Inzake een fout aan de zijde van BorduurCompany, zal het product kosteloos opnieuw gefabriceerd worden, zolang het product voorradig is. Dit geld bij het maken van een typfout aan onze zijde evenals een foute tekstkleur.
BorduurCompany kan geen garantie verlenen op producten die zijn aangeleverd door de consument. Tevens is BorduurCompany niet verantwoordelijk voor eventuele schade hieraan of het fout borduren van het product (dit volgens een ratio van 1/20).

Artikel 11 - Levering en uitvoering

BorduurCompany zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en/of diensten. Als plaats van levering geldt het (leverings)adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal BorduurCompany de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van betaling uitvoeren tenzij een langere of kortere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 2 werkdagen nadat BorduurCompany de betaling ontvangen heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal BorduurCompany het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

BorduurCompany is niet verantwoordelijk voor eventuele vervolgschade geleden door de consument door een te late of foute levering.

Artikel 12 - Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan na het plaatsen van de bestelling. De bestelling wordt pas voltrokken wanneer BorduurCompany het volledige bedrag ontvangen heeft, indien anders vermeld. Dit aangezien de te bestellen producten gepersonaliseerd dienen te worden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan BorduurCompany te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft BorduurCompany behoudens wettelijke beperkingen, het recht om bovenop de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte kosten redelijke extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 - Klachtenregeling

Klachten over producten en/of diensten moeten binnen 14 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij BorduurCompany, via mail of post.

De bij BorduurCompany ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door BorduurCompany binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen vrijwillig/verplicht deel aan een.

Artikel 14 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de BorduurCompany en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.